Foundation stone laid at Surya Nagar, Madurai – 24 September 2020