FORMATION

Fr. Mariasusai Arokiaraj

Fr. Savariannan Susai

Fr. Pushpanathan Rajadevan

Fr. Antonyraj Victor

Fr. Louis Thomas

Fr. Felix Suresh

Fr. Raja Prince